Sanace betonových a průmyslových podlah

Provádíme opravy betonových, terrazových, stěrkových a litých podlah v občanských, průmyslových objektech, továrních halách, skladech u nichž dochází vlivem provozu, únavy materiálů, špatnému projektovému řešení nekázni při výrobě k typickým poruchám povrchovým i hloubkovým

Povrchové výtluky lokální, plošné

Problém

 • nadměrným dynamickým namáháním, pády břemen
 • špatnou kvalitou betonu, špatnou přídržností povlaků (stěrek) k podkladu
 • u podlah venkovních vlivy atmosférické (namrzání)

Řešení

 • odstranění narušeného materiálu (betonu, stěrek) na soudržné jádro sekáním, broušením, řezáním
 • očistění kontaktní plochy tlakovou vodou, stlačeným vzduchem
 • reprofilace poruchy plastmaltou na bázi epoxydových pryskyřic
 • uzavírací epoxydový nátěr

Trhliny nepravidelné, všesměrné — smršťovací

Problém

 • síťovým popraskáním u strojně hlazených betonů
 • smršťováním betonu vlivem jeho špatného složení, nedostatečného ošetřování v průběhu zrání
 • vlivem objemově nestálého cementu, nevhodných vsypových materiálů

Řešení

 • povrchové otevření (rozšíření)trhliny naříznutím, vysekáním
 • vyčistění trhliny stlačeným vzduchem, vysátím vysavače
 • prolití trhliny nízkoviskozní epoxydovou pryskyřicí
 • reprofilace tvaru epoxydovou plastmaltou

Trhliny liniové nebo nepravidelné, hloubkové — šíře nad 1 mm

Problém

 • jdoucí skrz celou tloušťku betonové desky (bet. mazaniny)
 • vbfdhd
 • vlivem prasknutí betonu ve špatně provedených pracovních sparách a nedostatečně prořezaných dilatačních sparách
 • vlivem neprovedení dilatačních spar v dostatečně husté síti a v místech kde je předpoklad pohybu souvisejících konstrukcí
 • nesprávným uložením výztuže, špatným složením betonu
 • zkroucením a nadzdvižením částí dilatačních polí v průběhu tvrdnutí betonu a následnému rozlámání při provozu

Řešení

 • pro trhliny, které se při zatěžování nerozevírají (stabilní prostředí)
 • povrchové otevření (rozšíření) trhliny naříznutím, vysekáním
 • vyčistění trhliny stlačeným vzduchem, vysátím vysavače
 • prolití trhliny nízkoviskozní epoxydovou pryskyřicí
 • reprofilace tvaru epoxydovou plastmaltou
 • příčné sesponkování okrajů trhliny zatmelenými ocelovými vložkami do vyřezaných drážek (nepovinné)
 • pro trhliny, které se při zatížení rozevírají (nestabilní prostředí)
 • stabilizace prostředí okolo trhlin
 • zpevnění podloží stavby vhodnou injektáží
 • vyplnění dutin mezi podkladním betonem a horní žel. betonovou deskou nebo mazaninou injektáží cementovou expanzní kaší nebo specielní epoxysilikátovou injekční zálivkou
 • vlastní oprava trhliny stejně jako odstavec a

Rozbité hrany dilatačních polí, svislý pohyb v dilatacích

Problém

 • způsobený nestabilním podložím a poklesem částí podlahy
 • zkroucením dilatačních polí v průběhu tvrdnutí betonu
 • nekvalitním betonem a technologií při jeho výrobě a pokládce
 • nevhodným konstrukčním řešením dilatačních spar
 • nadměrným provozem a přetěžováním

Řešení

 • stabilizace prostředí okolo dilatačních spar
 • zpevnění podloží stavby vhodnou injektáží
 • vyplnění dutin mezi podkladním betonem a horní žel. betonovou deskou nebo mazaninou injektáží cementovou expanzní kaší nebo specielní epoxysilikátovou injekční zálivkou
 • oprava zničených betonových hran a provedení nových dilatač. spar
 • vyřezání a vybourání poškozeného betonu až do zdravého
 • vyčistění kontaktních spar a jejich zpevnění epox. penetrací
 • reprofilace odstraněných částí plastmaltou na epoxydové bázi
 • prořezání a pružné zatmelení nových dilatačních spar